تکالیف دانش آموزان

با سلام .

با شرکت در کلاس ها و برنامه های مشاوره ای مهندس صادق طاهری از پروژه ها و تالیفات ایشان برای موفقیت در کنکور و وحصیل بهره مند می شوید ، با دانلود و استفاده از پروژه های آماده شده به موفقیت یک گام نزدیک تر خواهید شد.

سوالات تالیفی زیست یازدهم مهندس طاهری

سوالات شیمی تالیفی کلاس یازدهم

شماره سه – فیزیک یازدهم – پارت ۱

شماره چهار – ریاضی یازدهم پارت ۱

شماره پنج – ریاضی یازدهم – تابع

شماره شش – فیزیک یازدهم – پارت دو

ترکیب توابع – کلاس ریاضی

شماره هفت – مثلثات یازدهم

شماره هشت – پروژه ریاضی مبحث معادله و نامعادله ، ترکیب توابع ، دامنه

شماره نه – زیست دهم – فصل ۱

شماره ده – زیست دهم – فصل ۲

شماره یازده – زیست دهم – فصل ۳

شماره دوازده – زیست دهم – فصل ۴

شماره سیزده – زیست دهم – فصل ۵

شماره چهارده – زیست دهم – فصل ۶

شماره پانزده – زیست دهم – فصل ۷

شماره شانزده – زیست دوم فصل ۱

شماره هفده – زیست دوم فصل ۲

شماره هجده – زیست دوم فصل ۳

شماره نوزده – زیست دوم فصل ۴

شماره بیست – زیست دوم فصل ۵

شماره بیست و یک – زیست دوم فصل۶

شماره بیست و دو – زیست دوم فصل ۷

شماره بیست و سه -زیست دوم فصل۸

شماره بیست و چهار – پروژه تابع – کامل

شماره بیست و پنج – تابع و معادله درجه ۲ یازدهم

شماره بیست و شش – تست احتمال

شماره بیست و هفت – زیست دوازدهم فصل ۱

شماره بیست و هشت – زیست چهارم فصل ۱

شماره بیست و نه – زیست دوازدهم فصل ۲

شماره سی – زیست چهارم فصل ۲

شماره سی و یک – زیست یازدهم فصل۱

شماره سی و دو – زیست یازدهم فصل ۲

شماره سی و سه – زیست یاردهم فصل ۳

شماره سی و چهار – زیست یازدهم فصل ۴

شماره سی و پنج – زیست یازدهم فصل ۵

شماره سی و شش – زیست یازدهم فصل ۶

شماره سی و هفت – زیست یازدهم فصل ۷

شماره سی و هشت – زیست یازدهم فصل ۸

شماره سی و نه – زیست یازدهم فصل ۹

شماره چهل – هندسه یازدهم – فصل ۲

شماره چهل و یک – پروژه فیزیک دینامیک دوازدهم

شماره چهل و دو – دینامیک چهارم – سوالات کنکور سراسری

شماره چهل و سه – پروژه کار و انرژی

شماره چهل و چهار – پروژه چگالی و فشار

شماره چهل و پنج – پروژه گرما و قانون گازها

موفق باشید.