قبولی های دانش آموزان صادق طاهری

قبولی رشته داروسازی

بعضی از دانش آموزان استاد طاهری که در رشته ها و دانشگاه های شاخص پذیرفته شده اند.