ریاضی تجربی

دو نکته درباره درس ریاضی

سعی کنید که هیچ یک از فصل های ریاضی را حذف نکنید و تمام فصول را بخوانید چون ممکن است از فصلی که به نظر شما دشوار است و آن را نخوانده اید سوال ساده ای در کنکور مطرح شود. این اتفاق در سال های زیادی رخ داده است و سوالات ساده ای از بخش.